חלקת טיפולי הבסיס

חלקה לבחינת טיפולי בסיס שמשווה בין תוספי חומר אורגאני ברמות טיפול שונות ובין שיטות עיבוד קרקע שונות. חלקה זו בגודל 200 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל 8.4 דונם עם שוליים מסביב לכל חלקה.  ארבעת הטיפולים שיבחנו הם: תוספת אורגאנית של זבל פרות חצי מיוצב לעומת תוספת אורגאנית של קומפוסט, גישת עיבוד קרקע במינימום עיבוד לעומת גישת עיבוד קרקע באפס עיבוד עם צמחי כיסוי בחורף. לכל אחד מהטיפולים יהיו 5 חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי.