חלקת טיפולי הבסיס

חלקה לבחינת טיפולי בסיס שמשווה בין תוספי חומר אורגני ברמות טיפול שונות ובין שיטות עיבוד קרקע שונות. חלקה זו בגודל 200 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל 8.4 דונם עם שוליים מסביב לכל חלקה. ארבעת הטיפולים שנבחנים בחלקה הם: תוספת אורגאנית של זבל פרות חצי מיוצב לעומת תוספת אורגאנית של קומפוסט, גישת עיבוד קרקע במינימום עיבוד לעומת גישת עיבוד קרקע באפס עיבוד עם גידולי שירות בחורף. לכל אחד מהטיפולים יש 5 חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי.

פעילות בפלטפורמה