חקלאות מדייקת

חלקה לבחינה והדגמה של גישות בחקלאות מדייקת עם יישום דיפרנציאלי ומשתנה במרחב. חלקה זו בגודל 100 דונם והיא מחולקת ל 20 חלקות בגודל של 3-6 דונם. באמצעות חלוקה זו ובאמצעות חלוקה לאזורי ממשק על בסיס ניתוח מידע שיופק במגוון כלים וטכנולוגיות של חישה מקרוב ומרחוק ניתן ליישם מגוון תשומות כמו דשן, מים וקוטלי עשבים.

תחום המחקר מתמקד בפיתוח גישות חדשניות של חקלאות מדויקת (PA), תוך שימוש בחישה מרחוק ומידע נוסף לניהול מונחה מיקום, המבוסס על תצפית, מדידות שדה תוך התייחסות לשונות המרחבית בשטחים חקלאיים. מטרת המחקר של חקלאות מדייקת היא לפתח מערכות תומכות החלטה לניהול מיטבי של תשואות תוך בקרה על תשומות ושמירה על משאבים באופן בר קיימא. חקלאות מדייקת באה לדייק את ההשקיה, הדישון, טיפול בעשבים ובמזיקים תוך שמירה על רווחיות כלכלית ואיכות התוצר החקלאי.

אנו משתמשים בגישות אגרו-אינפורמטיקה, המשלבות נתוני חישה מרחוק מפלטפורמות שונות (לוויין, רחפן וחיישנים קרקעיים), שימוש בחיישנים ופיתוח של מודלים לומדים לתמיכה בהחלטות יומיומיות הקשורות בניהול המערכת החקלאית.

פעילות בתחום