מיחזור פסולות

הגידול באוכלוסיית העולם ודרישתה למזון מחייב מעבר למערכות גידול אינטנסיביות ובכך גורם לייצור גבוה של פסולות ושפכים אורגניים.

היחידה למיחזור פסולות במרכז המחקר נווה יער עוסקת בין היתר בסוגיות הקשורות לטיפול בר-קיימא בפסולת חקלאיות, לרבות זבלי בע"ח. ללא טיפול מתאים, פסולות אלו עלולות לזהם את הסביבה על ידי עודפי פחמן אורגני, נוטריינטים, תרכובות אורגניות רעילות, ריחות רעים וגזי חממה. מאידך, מחזור של אותן פסולות והשבת משאבים בעלי ערך, עשוי להקטין את טביעת הרגל הפחמנית ולשפר את הקיימות של מערכות ייצור מזון אינטנסיביות. כחלק ממשק המודל לחקלאות בת-קיימא נלמד, ניישם ונדגים טכנולוגיות שונות לטיפול בפסולת עגלים כחלק ממערך אינטגרטיבי של המפטמה המדייקת בנווה יער. טיפולים ביולוגיים וכימיים הכוללים תהליכי קומפוסטציה, תסיסה אנאירובית, וטיפולים תרמו-כימיים (פירוליטיים, קטליטיים והידרותרמיים) ייושמו עבור פסולת המפטמה ופסולות נוספות במשק (גזם מטעים, ופסולת גד"ש, פירות וירקות). ניצול יעיל של כל אחת מהפסולות במשק באמצעות הטכנולוגיות השונות יאפשר השבת משאבים מקסימלית לטובת צמצום התשומות החיצוניות, לרבות דשנים, מים ואנרגיה. יתרה מכך, טיפול מקומי בפסולות המשק יקטין את הצורך לשינוע הפסולות וטיפול בהן במתקן מרכזי המרוחק מהמשק. גישה זו המבוססת על עקרונות של "כלכלה מעגלית" עתידה להקטין את הזיהום הסביבתי הנגזר מפעילות חקלאית אינטנסיבית ולצמצם פליטות של גזי חממה, זיהום אוויר, קרקע ומקורות מים.

נושאים נחקרים בתחום מחזור פסולות

קומפוסט

טיפול הידרותרמי

טיפול הידרותרמי

טיפול הידרותרמי

טיפול הידרותרמי

חברי הצוות

שם

שם

שם

פעילות בפלטפורמה